แนวปฏิบัติการรายงานจำนวนชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านจิตอาสา (Volunteer) ด้านการเงิน (Financial) หรือด้านอื่นฯ
21/06/2023
การขยายเวลาการส่งเอกสารหลักฐานการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566สำหรับผู้กู้ต่อเนื่อง (เลื่อนชั้นปี)
07/07/2023

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25 ทั้งนี้ หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต่ำกว่า 2.25 แต่ไม่น้อยกว่า 2.00 ต้องเป็นผู้ที่มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

3. มีรายได้รวมของครอบครัว หรือผู้ปกครองน้อยกว่า 360,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ หากมีรายได้รวมของครอบครัว หรือผู้ปกครองมากกว่า 360,000 บาท ต่อปี ต้องแสดงหลักฐานว่ามีความขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง เช่น ใบรับรองหรือหนังสือแสดงภาวะหนี้สินของครอบครัวหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เป็นต้น

4. เป็นผู้มีความประพฤติดี มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร

5. เป็นผู้ที่เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา รวมถึงไม่เคยมีประวัติกระทำผิดกฎหมายและวินัยนักศึกษา

6. ไม่มีประวัติเป็นผู้ที่มีความประพฤติอันจะนำมาซึ่งความเสียหาย ความเสื่อมเสียซึ่งเกียรติและชื่อเสียง ทั้งต่อตนเอง บุคคลอื่น หรือมหาวิทยาลัยมหิดล

7. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมติดรูปถ่าย (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_ใบสมัคร.pdf ตัวอย่าง 66XXXXX_ใบสมัคร.pdf)

2. รายงานความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_รายงานความจำเป็นในการขอรับทุน.pdf ตัวอย่าง 66XXXXX _รายงานความจำเป็นในการขอรับทุน.pdf)

3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถ capture หน้าบัตรประจำตัวนักศึกษา (Virtual Student ID Card) จาก We Mahidol Application แทนสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาได้) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_Student ID Card.pdf ตัวอย่าง 66XXXXX _Student ID Card.pdf)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_ID Card.pdf ตัวอย่าง 66XXXXX _ID Card.pdf)

5. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_ทะเบียนบ้าน.pdf ตัวอย่าง 66XXXXX _ทะเบียนบ้าน.pdf)

6. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_หนังสือรับรองเงินเดือน.pdf ตัวอย่าง 66XXXXX _หนังสือรับรองเงินเดือน.pdf)

7. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_Transcript.pdf ตัวอย่าง 66XXXXX _ Transcript.pdf)

8. สำเนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นชื่อของนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_bookbank.pdf ตัวอย่าง 66XXXXX _bookbank.pdf)

9. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่ามีความขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองหรือหนังสือแสดงภาวะหนี้สินของครอบครัวหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือหลักฐานการป่วยหรือ การเข้ารักษาตัว กรณีผู้ปกครองป่วยจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เป็นต้น (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_เอกสารอ้างอิง.pdf ตัวอย่าง 66XXXXX _เอกสารอ้างอิง.pdf)

ขั้นตอนการสมัคร

1. นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษา ศึกษารายละเอียดการสมัครขอรับทุนการศึกษา คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา และหลักฐานประกอบการสมัครอย่างละเอียด

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายงานความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา กรอกใบสมัคร และรายงานความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วน โดยการเขียนด้วยลายมือบรรจง หรือ การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

3. เตรียมใบสมัคร รายงานความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา และหลักฐานประกอบการสมัครต่าง ๆ ให้ครบถ้วน / บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .pdf พร้อมตั้งชื่อไฟล์ตามที่ระบุไว้

4. กรอกแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษา และอัปโหลดหลักฐานประกอบการสมัครผ่านทาง Google Forms ได้ที่ https://bit.ly/Apply-MUGrant2023 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 โดยถือวันที่และเวลาในการส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดทาง Google Form เป็นสำคัญ

หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้อง Log in ด้วย Account ของ Google Workspace for Education มหาวิทยาลัยมหิดล (XXXXXX@student.mahidol.edu) เพื่อใช้ในการอัปโหลดเอกสารต่าง ๆ มิฉะนั้นจะไม่สามารถ อัปโหลดเอกสารต่าง ๆ ได้ หากยังไม่มี Account ให้ลงทะเบียนได้ที่ https://gap.mahidol.ac.th/  

(หลังจากลงทะเบียนจะสามารถใช้งานได้ในวันทำการถัดไป)

ประกาศ 

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

  รายงานความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา

 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว (กรณีไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือน)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 นโยบายความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษา (Privacy Notice)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-8494518 หรือ อีเมล phitchaya.muk@mahidol.ac.th

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save