ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์” ประจำปีการศึกษา 2565
27/07/2022
ขยายเวลายื่นกู้กยศ. สำหรับผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
04/08/2022

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษา มีดังนี้

1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง โดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีรายได้รวมกัน ไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร เคารพและรักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมถึงไม่เคยมีประวัติกระทำผิดกฎหมายและวินัยนักศึกษา

3. เป็นผู้ปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างครบถ้วน

4. ไม่เป็นผู้ที่ประพฤติในสิ่งที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียซึ่งเกียรติและชื่อเสียง ทำให้เกิดความเสียหายแก่ตนเอง หรือบุคคลอื่น หรือมหาวิทยาลัยมหิดล มาก่อน

5. หากเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือมี ส่วนช่วยเหลืองานของคณะหรือมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเฉพาะตามข้อกำหนดของแหล่งทุนการศึกษา มีดังนี้

1. ทุนต่อเนื่อง แหล่งทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล

1.1 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

1.2 ไม่เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกำหนด

1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ย (เกรดเฉลี่ยสะสม) ไม่ต่ำกว่า 2.25 และมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หากมีผลการเรียนต่ำกว่า 2.25 แต่ไม่น้อยกว่า 2.00 ต้องมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

2. ทุนต่อเนื่อง แหล่งทุนเงินบริจาคจากกองทุนฮาตาริ เพื่อการศึกษา โดยคุณจุน – คุณสุนทรี วนวิทย์

2.1 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) ทุกสาขาวิชา หลักสูตรภาษาไทย เท่านั้น

2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย (เกรดเฉลี่ยสะสม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา

2.3 ไม่มีรายวิชา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่แสดงผลเป็น 0 และ/หรือ ร. มผ. มส. มาก่อน

2.4 ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใด ทั้งทุนรายปีและต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2565 จากหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/หรือองค์กรการกุศล ยกเว้น กู้ยืมเงินจากทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.

3. ทุนรายปี แหล่งทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล

3.1 เป็นนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา

3.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย (เกรดเฉลี่ยสะสม) ไม่ต่ำกว่า 2.25 และมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หากมีผลการเรียนต่ำกว่า 2.25 แต่ไม่น้อยกว่า 2.00 ต้องมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ พร้อมติดรูปถ่าย (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_ใบสมัคร.pdf ตัวอย่าง 65XXXXX_ใบสมัคร.pdf)

2. รายงานความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_รายงานความจำเป็นในการขอรับทุน.pdf ตัวอย่าง 65XXXXX _รายงานความจำเป็นในการขอรับทุน.pdf)

3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ชุด (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถ capture หน้าบัตรประจำตัวนักศึกษา (Virtual Student ID Card) จาก We Mahidol Application แทนสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาได้) (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_Student ID Card.pdf ตัวอย่าง 65XXXXX _Student ID Card.pdf)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_ทะเบียนบ้าน.pdf ตัวอย่าง 65XXXXX _ทะเบียนบ้าน.pdf)

5. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_หนังสือรับรองเงินเดือน.pdf ตัวอย่าง 65XXXXX _หนังสือรับรองเงินเดือน.pdf)

6. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมปีล่าสุด (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ) (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_Transcript.pdf ตัวอย่าง 65XXXXX _ Transcript.pdf)

หมายเหตุ:

1. หลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมด ให้บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .pdf และตั้งชื่อไฟล์ตามที่ระบุไว้

2. การลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ให้ลงนามด้วย ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ ศึกษารายละเอียด คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษา และหลักฐานประกอบการสมัครอย่างละเอียด

2. ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา และรายงานความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา กรอกใบสมัคร และรายงานความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วน โดยการเขียนด้วยลายมือบรรจง หรือ การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

3. เตรียมใบสมัครขอรับทุนการศึกษา รายงานความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา และหลักฐานประกอบการสมัครต่าง ๆ ให้ครบถ้วน / บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .pdf พร้อมตั้งชื่อไฟล์ตามที่ระบุไว้

4. กรอกแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษา และอัปโหลดหลักฐานประกอบการสมัครผ่านทาง Google Forms ได้ที่ https://bit.ly/Apply-MUGrant2022 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยถือวันที่และเวลาในการส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดทาง Google Form เป็นสำคัญ

ประกาศ

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

 รายงานความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว (กรณีไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือน)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

  นโยบายความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษา (Privacy Notice)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-8494518 (พี่มาย)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save