Protect Your Nature
06/06/2021
DSS_banner
โครงการอาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ ครั้งที่ 5
16/06/2021
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วม
การวิเคราะห์การลงทุนในหุ้น ตอน Buy & Sell Strategy และ Money Management
 โดย อ.นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ นักวางแผนการเงินอิสระ CFP
ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex
** โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย**
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการสแกน QR Code
 
หรือเข้าไปที่    https://forms.gle/tu41J4rqEfkK5Nd49
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริหารสินทรัพย์ 02-849-6095