MULD
โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” รุ่นที่ 11 (Mahidol University Leadership Programs XI)
15/12/2020

วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ CPR Road Show โดยมีวัตถุประสงค์ประชาสัมพันธ์การให้บริการ ห้อง Mahidol BLS Training Center เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าใช้บริการในการทดสอบปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) บริเวณ ลานกันภัย อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยเป็นการจัดกิจกรรมแบบ New normal ไม่รวมกลุ่มกัน แต่ละจุดห่างกันและมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมในทุกรอบ โดยได้รับความสนใจจากน้องๆ นักศึกษาหลากหลายคณะ