รับสมัครนักศึกษาอาสาสมัคร MU health hub
19/02/2021
financial HIDEF
“ลงทุนหุ้นอย่างมั่นใจ ต้องเข้าใจปัจจัยทางเทคนิค”
10/03/2021

โครงการ สุขใจที่ปลายปากกา Transformative Learning for Writing ในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่

สุขใจที่ปลายปากกา
สุขใจที่ปลายปากกา

รายละเอียดหลักเกณฑ์การส่งบทความ โครงการ สุขใจที่ปลายปากกา Transformative Learning for Writing ในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่

คุณสมบัติผู้ส่งบทความ : เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญาตรี (มีสิทธิ์ส่งบทความ 1 คน ต่อ 1 บทความเท่านั้น)

เนื้อหาของบทความ : บทความที่มุ่งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเกิดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ทั้งประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ หรือเป็นเรื่องที่ควรรู้ หรือกำลังอยู่ในกระแสความสนใจ โดยเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นในแง่มุมต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจมีตั้งแต่เรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา สิ่งแวดล้อม สุขภาพ จนถึงเรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ รวมถึงการบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ ความสุข ความประทับใจ ข้อคิดต่าง ๆ ที่ได้พบเจอ

ความยาว 1 หน้า A4 สามารถเขียนด้วยลายมือด้วยตัวบรรจงอ่านง่าย หรือพิมพ์ขนาดตัวอักษร 16 Point พร้อมภาพประกอบ โดยส่งต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด ลงชื่อ – นามสกุล คณะ รหัสนักศึกษา E-mail Address และหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน

บทความที่ส่งเข้าประกวด : เป็นผลงานที่ผู้เขียนเขียนขึ้นเองมิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดจากการคัดลอกดัดแปลงผลงานของผู้อื่น (ผู้ส่งบทความเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเกิดข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความเข้าประกวด และหากตรวจสอบพบภายหลังว่าผลงานมีการคัดลอกดัดแปลงผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการจะขอเรียกเงินรางวัลคืน)

วิธีส่งบทความ : จัดส่งเป็นไฟล์ PDF, JPG, Microsoft Word มายัง E-mail Address : Studentdevelop@mahidol.ac.th หรือจัดส่ง ตาม QR Code ที่แนบ

กำหนดวันส่งบทความ : ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ –15 มีนาคม 2564

รางวัลการประกวด : รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 30 รางวัล

บทความที่ส่งเข้าประกวดในโครงการถือเป็นสิทธิ์ของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ความสามารถของนักศึกษา จะไม่ส่งคืนให้กับผู้ส่งไม่ว่ากรณีใด ๆ

คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล : วันที่ 30 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา https://op.mahidol.ac.th/sa/ และ ทางเฟสบุ๊คกองกิจการนักศึกษา https://www.facebook.com/MUOPSA/

ติดต่อสอบถาม : นางสาวกนกรัตน์ นพโสภณ (พี่แก้ม) โทรศัพท์ 089-9674437 หรือทาง E-mail : kanokrat.nop@mahidol.ac.th