โครงการอบรมพัฒนานักศึกษา “ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning)
05/02/2020
ส่งมอบถุงผ้าฝีมือการเย็บของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมรักน้องจิตอาสา
06/02/2020

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2562

กองกิจการนักศึกษา ได้จัดงาน“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2562” วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Minitheatre MU Syber clup ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี นางกิรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน มีการบรรยายความรู้ด้านการชำระหนี้ โดยวิทยากรจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และมีกิจกรรม Talk หัวข้อ”สร้างชีวิต สร้างความดีให้แผ่นดิน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา