กิจกรรม Mahidol Student Life Market
31/01/2020
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2562
06/02/2020

โครงการอบรมพัฒนานักศึกษา “ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning)

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จัดโครงการอบรมพัฒนานักศึกษา “ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ – วันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๒๒ ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักตนเอง มีการคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เรียนรู้ทำความรู้จักผู้อื่น มีทักษะการสื่อสาร (Communication) ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือทำงานเป็นทีม (Collaboration) ให้นักศึกษาตระหนักเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ และมีแรงบันดาลในใจการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ในด้านวิชาชีพด้านการกีฬา ต่อไป