พิธีมอบรางวัลเครื่องหมายสามารถทางกีฬาชั้นพิเศษ และ รางวัลนักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
23/09/2020
MULD
โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” รุ่นที่ 11 (Mahidol University Leadership Programs XI)
15/12/2020

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักศึกษาและมอบทุนการศึกษา
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การมอบทุนการศึกษา

พิธีปฐมนิเทศดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษารับทราบเงื่อนไขและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนการศึกษาพร้อมทั้งได้พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ และเพื่อนนักศึกษาผู้รับทุน
ตลอดจนได้รับแรงบันดาลใจด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและส่วนรวม โดยมีกิจกรรม Inspirational Talk จากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (คุณโชคนิธิ คงชุ่ม, กลุ่มใบไม้)​  อีกทั้ง ได้จัดให้มีกิจกรรมและการบรรยายให้ความรู้  ในหัวข้อ “วิธีการบริหารจัดการเงิน” โดยทีมวิทยากรจาก บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการและใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช (ชั้น 1) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ไปยังนักศึกษาที่อยู่ยังวิทยาเขต และนักศึกษาบางส่วนที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน