Mahidol HIDEF
มลพิษทางอากาศและการป้องกัน (Air Pollution)
28/10/2020
กองกิจการนักศึกษา มหิดล
Will be a Creator: เป็น YouTuber ไม่ยากอย่างที่คิด
30/10/2020
กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ด้วย เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”

หนึ่งในสาเหตุที่เกิดความรุนแรงก็คือการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual harassment)

Sexual Harassment (I can Say)
เป็นช่องทางที่เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า
ร่วมบอกเล่าประสบการณ์ ที่เคยโดนกระทำ คุกคามทางเพศ ล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ว่าด้วย ทางกาย ทางวาจา ทางจิตใจ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ เพศใดก็ตาม

ขอแค่คุณกล้าที่จะเล่า ให้เป็นเรื่องราวที่ถูกเล่า เพื่อสร้างความตระหนัก
และสนับสนุนความสำคัญของการยุติการคุกคามทางเพศในสังคม
สามารถเล่าเรื่องราวได้ที่
https://forms.gle/EFUe7xW6Pf4aDddq8

*ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนเพื่อความเป็นส่วนตัว
*ทางทีมงานขออนุญาตนำบางเรื่องราวมาเป็นกรณีศึกษาใน

โครงการเสวนา Sexual Harassment (I can Say) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล
(มีจิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ มาให้ข้อมูลความรู้ แนะนำแนวทางการสร้างความตระหนักและรับมือกับเหตุการณ์)

***ทีมงานจะเก็บข้อมูลเป็นความลับมีแค่เจ้าหน้าที่ผู้จัดงานที่เข้าถึงข้อมูลนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-849-4504 นาว รัฐนันท์
กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล https://op.mahidol.ac.th/sa