เดินรณรงค์ “มหิดลต้านทุจริต”
11/12/2019
โครงการ Mahidol Friends for Staff ปีการศึกษา 2562
17/01/2020

“ASEAN Healthy University Day and Bike for Health”

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ASEAN Healthy University Day and Bike for Health” แสดงเจตนารมณ์การเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรม “ASEAN Healthy University Day and Bike for Health” ในส่วนของกองกิจการนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยการออกบูทประชาสัมพันธ์การสร้างเสริมสุขภาพกายและใจนักศึกษา และหน่วยสนับสนุน นักศึกษาพิการ รวมทั้งเชิญศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมาร่วมประชาสัมพันธ์ คลินิกฟ้าใส บริการเลิกบุหรี่ โดยในกิจกรรม Bike for health ได้รับเกียรติจาก ผศ.รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์รวมทั้งบุคลากรกองกิจการนักศึกษาเข้าร่วมปั่นจักรยานเพื่อแสดงออกให้เห็นถึงการสนับสนุนด้านการสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ตามกรอบ AUN – HPN