พิธีทำบุญหอพักนักศึกษา(บ้านมหิดล) ประจำปีการศึกษา2562
06/12/2019
“ASEAN Healthy University Day and Bike for Health”
12/12/2019

เดินรณรงค์ “มหิดลต้านทุจริต”

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti – Corruption Day) โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้บริหารส่วนงาน และประชาคมมหิดลจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมงาน กว่า 1,000 คน เพื่อร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล “I Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม” ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมเดินรณรงค์ “มหิดลต้านทุจริต” โดยมี ผศ. ดร. จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ นางกิรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร กองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้