กิจกรรมเสวนา Health tech startup : สุขภาพปัจจุบันบนโลกดิจิตอล 4.0
04/11/2019
โครงการ Halloween English: Trick or Treat Hours
11/11/2019

มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “มหิดลวิชาการเปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืออากาศโททันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นางกิรติ สอนคุ้ม และตัวแทนสภามหาวิทยาลัย/ตัวแทนสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานมหิดลวิชาการเปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562 โดยงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปได้รู้จักคณะต่าง ๆ และสนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งงานได้จัดขึ้นในวันที่ 1 และ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา