เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน
19/07/2019
ประกาศงดให้บริการห้องกีฬา
26/07/2019

รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประสงค์จะรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร
ให้ดาวน์โหลด
“แบบรายงานตัว” โดยใช้กระดาษ F 14 (หน้า-หลัง) 
และให้ผู้ปกครองลงนามให้คำยินยอมให้เรียบร้อย พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครฯ ให้ครบถ้วน ดังนี้

  1. แบบรายงานตัว (รด. 1) สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (สมัครใหม่)
  2. แบบรายงานตัว (รด. 2) สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ประเภท เลื่อนชั้น ซ้ำชั้น ปีที่ 2 – 5
  3. ใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (สมัครใหม่)

->->-> ให้นักศึกษายื่น “แบบรายงานตัว” ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัสเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2562