คืนเงินค่าประกันความเสียหายงานหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 – 2560
12/07/2019
ทุนการศึกษา มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562
19/07/2019

ทุนการศึกษา มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี

ทุนการศึกษา มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา

“มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี” ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา จำนวน 4 ทุน

นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินทุนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างปีการศึกษา ดังนี้

  1. ค่าลงทะเบียนหรือค่าเล่าเรียน ได้รับตามจริง
  2. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน 2,500 บาท / ภาคการศึกษา
  3. ค่าที่พัก 8,000 บาท / ภาคการศึกษา
  4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 21,000 บาท / ภาคการศึกษา
  5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเรียนภาษา ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ได้รับตามความเหมาะสม

นักศึกษาส่งใบสมัครขอรับทุนฯ ได้ที่ งานกิจการนักศึกษา (คณะต้นสังกัด)

หรือส่งมาที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตึกศูนย์การเรียนรู้ (MLC) ชั้น 3

สอบถามรายละเอียด โทร. 02-849-4512 (จิตรานุช)

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 สิงหาคม 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนฯ

  1. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล กำลังศึกษาอยู่ใน ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ในคณะและสาขาวิชา ดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์ 

–  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ      –  สาขาเคมี

–  สาขาคณิตศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

–  สาขาวิศวกรรมเคมี           –  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

–  สาขาวิศวกรรมโยธา         –  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  1. เกรดเฉลี่ยทุกภาคการศึกษา (GPA) และเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  2. มีความประพฤติและอุปนิสัยสุภาพ เรียบร้อย
  3. รายได้ของครอบครัวไม่เกิน 150,000 บาท ต่อปี