เครือเจริญโภคภัณฑ์มอบทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง มูลค่าทุนละกว่า 30,000 บาทต่อปี โดยไม่มีข้อผูกมัด
03/07/2019
ทุนการศึกษา มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี
15/07/2019

คืนเงินค่าประกันความเสียหายงานหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 – 2560

2. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันความเสียหายหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556-2560 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำนวน 24 ราย  ทั้งนี้เงินจะเข้าบัญชีของนักศึกษาภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ ไฮไลน์ สีเหลืองนักศึกษา ต้องมารับเช็คด้วยตนเอง/มอบฉันทะที่กองคลังชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี เนื่องจากบัญชีที่แนบมาไม่สามารถฝากเงินเข้าบัญชีได้