ทุนการศึกษา มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี
15/07/2019
สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ให้แก่นักศึกษาแพทย์สตรีในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
30/07/2019

ทุนการศึกษา มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา

“มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษาละ 15,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนฯ

  1. มีความประพฤติเรียบร้อย ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
  2. ครอบครัวมีรายได้น้อย (รายได้ของผู้ปกครองรวมต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท)
  3. มีผลการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักฐานประกอบการพิจารณาในการสมัครขอรับทุนฯ

  1. ใบสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์
  2. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาสมุดกิจกรรมหรือสำเนา Portfolio (ถ้ามี)  
  6. ภาพถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน

นักศึกษาส่งใบสมัครขอรับทุนฯ ได้ที่ งานกิจการนักศึกษา (คณะต้นสังกัด) หรือส่งมาที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตึกศูนย์การเรียนรู้ (MLC) ชั้น 3 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562

สอบถามรายละเอียด
โทร. 02-849-4509 (คุณอภิชญา), 
02-849-4512 (คุณจิตรานุช)