โครงการ Retreat กระบวนกร Transformative Learning
29/04/2019
โครงการ The 2nd AUN ASEAN Experiential Learning Program (AELP)
09/07/2019

University of Granada ประเทศสเปน ศึกษาดูงานกองกิจการนักศึกษา

Ms. Nuria Bernades Rodriguez ผู้แทนจาก University of Granada ประเทศสเปน ศึกษาดูงานกองกิจการนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง VIP 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยมีนางสาวรุ่งดาว จารุภูมิ     ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองกิจการนักศึกษาให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา