University of Granada ประเทศสเปน ศึกษาดูงานกองกิจการนักศึกษา
09/07/2019
กิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562
02/08/2019

โครงการ The 2nd AUN ASEAN Experiential Learning Program (AELP)

ด้วย สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network) จัดโครงการ     The 2nd AUN ASEAN Experiential Learning Program (AELP) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ บูทิคโฮเทล จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนการเกษตรและร่วมกันพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจให้เป็นชุมชนต้นแบบของประเทศไทย นั้น

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการจำนวน 3 คน ดังนี้

1) อาจารย์ ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

2) นายต่อตระกูล นามสุวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

3) นางสาวทิตาวีร์ พันธุ์ศรีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี