พิธีทำบุญหอพักนักศึกษา(บ้านมหิดล)
22/03/2019
University of Granada ประเทศสเปน ศึกษาดูงานกองกิจการนักศึกษา
09/07/2019

โครงการ Retreat กระบวนกร Transformative Learning

โครงการ Retreat กระบวนกร Transformative Learning เพื่อพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2562 ณ บ้านทะเลสีครีมรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม กล่าวเปิดงานโดย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ …โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำความรู้และทักษะจากเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกกระบวนกรเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ไปใช้ในการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง