มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนประจำปีการศึกษา 2562
03/07/2019
เครือเจริญโภคภัณฑ์มอบทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง มูลค่าทุนละกว่า 30,000 บาทต่อปี โดยไม่มีข้อผูกมัด
03/07/2019

“ทุนการศึกษา โมเดอร์นฟอร์ม” ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 2 หรือ ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

บริษัทโมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2562

คณะ/สาขา ที่มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนการศึกษา โมเดอร์นฟอร์ม ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์
– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 ทุน
– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ทุน

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร >>>click<<<
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน (นักศึกษา + บิดา + มารดา) คนละ 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักศึกษา + บิดา + มารดา) คนละ 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว 1 ใบ
4. ผลการเรียน

ทั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา ได้ที่คณะต้นสังกัด หรือ ส่งมายัง กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-849-4512

ประกาศ บริษัทโมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เรื่อง “ทุนการศึกษา โมเดอร์นฟอร์ม” ประจำปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด >>>click<<<