โครงการ Rebranding กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
18/03/2019
“ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไร? ให้ฝรั่งไม่งง”
22/03/2019

กองกิจการนักศึกษาและวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของนักศึกษาโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา นางกิรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรจากกองกิจการนักศึกษาและวิทยาลัยนานาชาติ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของนักศึกษาโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานตรวจเยี่ยมโครงการ หลังจากนั้นเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา โดยมี ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร อาจารย์ศิริพร กนกชัยสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนานักศึกษาอย่างครบวงจร