ความร่วมมือด้าน Financial Literacy ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11/03/2019
กองกิจการนักศึกษาและวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของนักศึกษาโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
21/03/2019

โครงการ Rebranding กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่มีความเป็นสากลของกองกิจการนักศึกษาและตอบสนองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้บริหารและบุคลากรกองกิจการนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ พร้อมทีมวิทยากร นำโดย รศ. ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ ในการ Rebranding ในครั้งนี้