Ibrahim Yaakub Residential College, The National University of Malaysia ศึกษาดูงานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
11/03/2019
โครงการ Rebranding กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
18/03/2019

ความร่วมมือด้าน Financial Literacy ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 11 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นางกีรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากกองกิจการนักศึกษาและกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมหารือกับผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณเศรษฐพล ธรรมจินดา รองผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนเผยแพร่ความรู้ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ได้หารือด้านการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลให้มีความรู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) โดยการกำหนดแนวทางการนำบทเรียนออนไลน์ และแหล่งข้อมูลความรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน จากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเผยแพร่ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรู้ เข้าใจ ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป