Nanyang Technological University ศึกษาดูงานกองกิจการนักศึกษา
11/03/2019
ความร่วมมือด้าน Financial Literacy ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11/03/2019

Ibrahim Yaakub Residential College, The National University of Malaysia ศึกษาดูงานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

คณะผู้บริหารและคณะกรรมการนักศึกษาจาก Ibrahim Yaakub Residential College, The National University of Malaysia ประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น.          ณ ห้องประชุม 217 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา และอาจารย์ ดร. ระพี บุญเปลื้อง ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา พร้อมทั้งบุคลากรงานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านหอพักนักศึกษา