MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดลครั้งที่ 6
11/03/2019
Ibrahim Yaakub Residential College, The National University of Malaysia ศึกษาดูงานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
11/03/2019

Nanyang Technological University ศึกษาดูงานกองกิจการนักศึกษา

Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ ศึกษาดูงานกองกิจการนักศึกษา วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 217 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืออากาศโททันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา (อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม) และบุคลากรกองกิจการนักศึกษาเข้าร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา