คณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา
20/06/2018
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ เข้าศึกษาดูงาน
16/07/2018

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 9 (Mahidol University Leadership Program IX)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

28 พฤษภาคม 2561 กิจกรรม Alumni Talk “สร้างแรงบันดาลใจเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย”โดย นายเอกวัจน์ สหกิจ ประธานกรรมการบริษัท เดอร์มาอินโนเวชั่น ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี Alumni Talk และกิจกรรม “นวัตกรรมแห่งความสุข” โดย นายยงสิทธิ์ ยงค์กมล ศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ กิจกรรมในช่วงบ่าย กิจกรรม “Transformative Learning Leaders” เพื่อเน้นทักษะการทำงานร่วมกัน และภาวะผู้นำของนักศึกษา

29 พฤษภาคม 2561  กิจกรรมช่วงเช้า Smart Leadership “ผู้นำแห่งอนาคต” โดย อาจารย์เนตรา เทวบัญชาชัย ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการฝึกทักษะบุคลิกภาพของผู้นำนักศึกษา กิจกรรมช่วงบ่าย เทคนิคการพูดในที่สาธารณะและบทบาทของผู้นำยุค 4.0 โดย อาจารย์เก๋ แดงสกุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกิจกรรมช่วงค่ำสุดท้าย “นโยบายด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล / MUxSCB โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

30 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมช่วงเช้า “ทดสอบสมรรถนะผู้นำนักศึกษา” โดยทีมทดสอบสมรรถนะ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล Feedback ผลการทดสอบสมรรถนะภาพผู้นำและการบรรยาย “ผู้นำ ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ” โดย อาจารย์ชลชัย อานามนารถ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา กิจกรรมช่วงบ่าย “ผู้นำสร้างสุข” โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร CEO Asia Pacific Innovation Center Co.Ltd “ผู้นำสายพันธ์ใหม่” โดยคุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ประธานบริษัท ทีจีไอเอฟ จำกัด

31 พฤษภาคม 2561 ออกเดินทางไปยังตำบลท่าฉลอม Inspirational Talk โดยนายธนชัย เรืองชัยสิทธิ์ ผู้ร่วมก่อตั้งสมุทรสาครโมเดลและได้ศึกษาดูงานโมเดลชุมชนท่าฉลอม ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกันนี้ยังได้ Work Shop โครงการที่ผู้นำนักศึกษาอยากร่วมพัฒนาร่วมกัน ในส่วนของกิจกรรมภาคค่ำได้จัดกิจกรรมรับฟังเสียงจากผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองกิจการนักศึกษา

1 มิถุนายน 2561 ช่วงเช้า กิจกรรม Design Thinking โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ขวัญ พงษ์หาญยุทธ ช่วงบ่ายเป็นพิธีปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษา โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์