กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหน่วยศิษย์สัมพันธ์ ของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20/06/2018
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 9 (Mahidol University Leadership Program IX)
22/06/2018

คณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น.ณ ห้อง 314 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้มี คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี นางกิรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และ นางสาวรุ่งดาว จารุภูมิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้กัน