เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 3
วันที่ 9 – 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562

เวลา หัวข้อ วิทยากร
9.00 – 9.30 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดประชุม และบรรยายนำเรื่อง “นโยบายการสนับสนุนนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัย” ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
9.30 – 10.15 น. การบรรยายหัวข้อ “ความก้าวหน้าของอาจารย์ และนักวิจัย ในมหาวิทยาลัย” ศ. นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
10.30 – 11.15 น. การบรรยายหัวข้อ “การทำวิจัยกลุ่มผู้ใช้งาน (Research User) อย่างมีชั้นเชิง” รศ. ดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11.15 – 12.00 น. การเสวนาหัวข้อ “ทิศทางการสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการให้ตอบโจทย์ประเทศ และการสร้างเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ” รศ. ดร.รัศมี ชูทรงเดช มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ. ดร.โธมัส กวาดามูซ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
13.00 – 14.00 น. การบรรยายหัวข้อ “Research to Innovation” ศ. ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
14.15 – 15.15 น. การบรรยายหัวข้อ “การขอและสืบค้นทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” คุณพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย มหาวิทยาลัยมหิดล
15.15 – 16.00 น. การบรรยายหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในยุคประเทศไทย 4.0” อ. ดร. นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562

เวลา หัวข้อ วิทยากร
9.00 – 10.00 น. การบรรยายหัวข้อ “ทิศทางของ วช. ในการสร้างความก้าวหน้า (Career Path) ของอาจารย์/นักวิจัย ในมหาวิทยาลัย” ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
10.00 – 11.00 น. การเสวนาพิเศษหัวข้อ “ระบบนักวิจัยที่ปรึกษาสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่: ความสำคัญของกลุ่มวิจัย Multi – Generation Researcher” ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. ดร.สุทธิชัย อัสสะบารุงรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.00 – 11.45 น. การบรรยายหัวข้อ “นักวิจัยต้องปรับตัวอย่างไร ในระบบ ววน.” รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนาระบบและเครือข่าย ววน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
11.45 – 12.30 น. การบรรยายหัวข้อ “นโยบายการให้ทุนของแหล่งทุนต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ” รศ. ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายภารกิจการจัดสรรงบประมาณ สกสว.
13.30 – 14.30 น. การบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการนำเสนอโครงการวิจัย และผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ ให้ได้รับการตอบรับในเชิงบวก” รศ. ดร.โธมัส กวาดามูซ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล SLIDE 1 | SLIDE 2 | SLIDE 3
14.45 – 16.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้รับทุน: วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำผลงานไปใช้ประโยชน์” Section 1 : ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รศ. ดร. นสพ.กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล SLIDE 1 | SLIDE 2 | SLIDE 3
Section 2 : ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปกรรม
รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562

เวลา หัวข้อ วิทยากร
9.00 – 10.00 น. การเสวนาหัวข้อ “ทำอย่างไรงานวิจัย “ไม่” ขึ้นหิ้ง: การพัฒนานวัตกรรม และการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน” ศ. ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ. ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล
10.15 – 11.15 น. การเสวนาหัวข้อ “นักวิจัยพี่เลี้ยง: เข็มทิศนำทางชีวิตนักวิจัย” ศ. ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.15 – 12.00 น. การบรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการทุนวิจัยอย่างมืออาชีพ” ศ. ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.00 – 15.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ” Section 1 : ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ศ. ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Section 2 : ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปกรรม
ศ. ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.15 – 16.00 น. “การนำเสนอรายงานความก้าวหน้า เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักวิจัยรุ่นใหม่: ถอดบทเรียนจากผู้นำวิจัยรุ่นใหม่” รศ. ดร. นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร มหาวิทยาลัยมหิดล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save