ตารางการประชุม OSM เดิมคือประชุมปฏิบัติการประจำปี 2565

  • เป็นการประชุมที่ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยเชิญผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
  • เพื่อรับทราบทิศทางการดำเนินงาน/นโยบาย
  • เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล
  • ในปัจจุบันจะประชุมทุกวันจันทร์ ในสัปดาห์  ที่ ๔ ของเดือน

 ระบบ E-Meeting : http://e-meeting.mahidol.ac.th/auth.html