ตารางการประชุม OSM เดิมคือประชุมปฏิบัติการประจำปี 2565

  • เป็นการประชุมที่ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยเชิญผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
  • เพื่อรับทราบทิศทางการดำเนินงาน/นโยบาย
  • เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล
  • ในปัจจุบันจะประชุมทุกวันอังคาร ในสัปดาห์  ที่ ๓ ของเดือน

 ระบบ E-Meeting : http://e-meeting.mahidol.ac.th/auth.html

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล2565

ครั้งที่ วันที่จัดการประชุม สถานที่จัดการประชุม รายงาน
ครั้งที่ 2/2565 วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings ไฟล์
ครั้งที่ 3/2565 วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings ไฟล์
ครั้งที่ 4/2565 วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings ไฟล์
ครั้งที่ 5/2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings ไฟล์
ครั้งที่ 6/2565 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings ไฟล์
ครั้งที่ 7/2565 วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings ไฟล์
ครั้งที่ 8/2565 วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings ไฟล์
ครั้งที่ 9/2565 วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings ไฟล์
ให้คะแนน