01/11/2022

ม.มหิดลใช้ AI ช่วยแพทย์วินิจฉัยผู้ป่วย COVID-19 ปอดติดเชื้อ

01/11/2022

ม.มหิดล รวมพลังสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Positive Social Change)

01/11/2022

ม.มหิดล คิดค้นโปรแกรมช่วยจักษุแพทย์คัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอตา ลดเสี่ยงตาบอดไม่รู้ตัว

01/11/2022

ม.มหิดล สร้างเครื่องมือ “แกะรอยเท้ายาปฏิชีวนะ” ช่วยโลกพ้นวิกฤติเชื้อดื้อยา