เคล็ดลับการขอทุนการศึกษา (Tips)

 1. นักศึกษาควรตระหนักว่า นักศึกษาสามารถสืบค้นทุนการศึกษาได้จากหลายแหล่งทุน
 2. แหล่งข้อมูลด้านทุนการศึกษาที่นักศึกษาสามารถสืบค้นได้ง่ายที่สุด คือ คณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัดหรือกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. หน่วยทุนการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มีข้อมูลรายการทุนการศึกษาให้นักศึกษาสามารถสืบค้น
 4. นักศึกษามักจะมีโอกาสได้รับพิจารณาทุนการศึกษาระดับท้องถิ่นมากกว่าทุนการศึกษาระดับชาติเนื่องจากมีคู่เปรียบเทียบน้อยกว่า
 5. นักศึกษาควรจัดลำดับความสำคัญของทุนการศึกษาที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของนักศึกษามากที่สุด
 6. นักศึกษาควรตระหนักว่า แม้ว่านักศึกษาอาจไม่มีคุณสมบัติตามที่แหล่งทุนกำหนดไว้ นักศึกษาควรสมัครไว้ก่อนเนื่องจากทุนการศึกษาบางประเภทอาจมีผู้สมัครไม่เป็นไปตามจำนวนที่ประกาศรับสมัคร
 7. นักศึกษาควรใช้ช่องทางออนไลน์ในการสืบค้นแหล่งทุนการศึกษา
 8. ในระหว่างที่นักศึกษากำลังสืบหาแหล่งทุนการศึกษา นักศึกษาควรระมัดระวังเกี่ยวกับการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้น
 9. นักศึกษาไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินอื่นใดๆ เมื่อนักศึกษาต้องดำเนินการขอรับทุนการศึกษา
 10. นักศึกษาไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ เช่น หมายเลขใบขับขี่รถยนต์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขบัญชีในระหว่างกระบวนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
 11. ห้ามดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น หากนักศึกษาได้รับการติดต่อจากแหล่งทุนการศึกษาที่นักศึกษาไม่ได้สมัครรับทุนนั้น
 12. ถ้านักศึกษามีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยทุนการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล หรือโทรติดต่อ 02 8494656