03/04/2020
covid19_banner

Extrabenefits Covid-19

03/08/2020

“ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” ประจำปี 2563

05/08/2020

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

05/08/2020

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563

31/08/2020

ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อรับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2564

31/08/2020

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563 ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 (สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมัธยมปลาย/สถาบันอื่น และผู้กู้รายใหม่)

01/09/2020

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 (สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนชั้นปี) เพิ่มเติม

03/09/2020

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ ทุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

07/09/2020

รายชื่อ ช่องทางการสัมภาษณ์ วันและเวลาในการสัมภาษณ์ ทุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563