แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

  แบบฟอร์มการขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการชมรมและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ประจำปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

 แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดโครงการมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษา (SA_001)

แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (SA_002)

ใบสืบราคา

  ตัวอย่าง Action Plan

รายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา (SA_003)

แบบฟอร์มการขอให้บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการลงระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร (SA_004)

แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม (SA_005)

แบบฟอร์มการขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) (SA_006)

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรภายนอกมหาวิทยาลัย (SA_007)

แบบฟอร์มการขอความอนุเคราะห์ในโครงการกิจกรรมนักศึกษา (SA_008)

แบบฟอร์มการขอความอนุเคราะห์ให้ออกหนังสือในนามมหาวิทยาลัย (SA_009)

แบบฟอร์มขออนุญาตทำกิจกรรมนอกสถานที่ (SA_010)

แบบฟอร์มการขออนุญาตลาเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (SA_011)

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (SA_012)

 แบบฟอร๋มการขออนุญาตสำรวจสถานที่จัดโครงการ (SA_013)

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน

  สัญญาการยืมเงิน

ใบมอบฉันทะ

 เอกสารส่งเงินสดและใบสำคัญรับเงินฯ(MUSC-05)

 ใบสำคัญรับเงิน

 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

 ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พักนักศึกษา (สภานักศึกษา)

 ใบสำคัญรับเงิน (ใช้เฉพาะในการสำรวจสถานที่) (MUSC-04)

 ขอเปิดบัญชีธนาคาร (SA_F01)

 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีธนาคาร (SA_F02)

 ขออนุมัติเบิกจ่ายรายการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์โครงการ (วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท) (SA_F03)

เอกสารที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

 แบบประเมินโครงการ

 ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ชมรม

 แบบสำรวจสถานที่ทำกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย (MUSC-02)

กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ 2562

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ – สอนน้องร้องเพลง (ประชุมเชียร์) ปีการศึกษา 2562

 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่-สอนน้องร้องเพลง ปีการศึกษา 2562

  แบบฟอร์มการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ – สอนน้องร้องเพลง (ประชุมเชียร์) 

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษาประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มการการจัดกิจกรรมระดับส่วนงาน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

 ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดวันจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐