ทำเนียบผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ประจำปี 2561

กองกิจการนักศึกษา

นางกิรติ สอนคุ้ม

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

02-849-4520


นางสาวรุ่งดาว จารุภูมิ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

02-849-4516


นางจุฬารักษ์ เครือจันทร์

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

02-849-4243


นายธนกฤต เส็งมา

หัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์กร

02-849-4517


นางสาวอัมวะรินทร์ ประทุมสิทธิ์

นักวิชาการศึกษา

02-849-4657


นางสาวสลิลทิพย์ แซ่ลิ้ว

นักวิชาการศึกษา

02-849-4515


นางอุทุมพร ปานบุญห้อม

นักวิชาการศึกษา

02-849-4656


นางสาววิจินตา พวงสอาด

นักวิชาการศึกษา

02-849-4512


นางสาวพิชญา มุขโต

นักวิชาการศึกษา

02-849-4518


นายตะวัน อ่อนเที่ยง

ช่างเทคนิค

02-441-9116 ต่อ 1521


นายวิเชียร ขุนทรง

ช่างซ่อมบำรุง

02-849-4236


นายพัฒนศักดิ์ ตันบุตร

นักวิชาการศึกษา

02-849-4526


นางสาวชโลบล นับแสน

นักวิชาการศึกษา

02-849-4505


นายธีรศักดิ์ สรรพศิริ

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

02-849-4523


นางสาวสุชาดา จันทร์วัน

นักวิชาการศึกษา

02-849-4524


นางสาวรุ่งพร เหมือนแตง

นักวิชาการศึกษา

02-849-4519


นางพาฝัน สายทอง

นักวิชาการศึกษา

02-849-4656


นางสาวจิตติมา บุญดีเจริญ

นักวิชาการศึกษา

02-849-4500 ต่อ 4214


นางสาวจรรญา เลิศลบ

นักวิชาการศึกษา

02-849-4501


นายบดินทร์ ศรีสรฉัตร์

นักวิชาการสารสนเทศ

02-849-4527


นายปเนต กุลฉันท์วิทย์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

02-849-4527


นางสาวรัชชพร ธัญญาวัฒนา

นักวิชาการศึกษา

02-849-4508


นางสาวรำไพ เมฆาวิบูลย์

นักวิชาการศึกษา

02-849-4519


นายจุฑาวุฒิ คำภิระ

นักวิชาการศึกษา

02-849-4518


นางสาวอภิชญา เพชรม่อม

นักวิชาการศึกษา

02-849-4509


นางสาวจรัญดา จันทร์แจ่ม

นักวิชาการศึกษา

02-849-4514


นางสาวณัชชา อินทะชัย

นักวิชาการศึกษา

02-441-9116 ต่อ 1598


นายไววิทย์ อารีย์

ช่างซ่อมบำรุง

02-441-9116 ต่อ 1521


นายสิทธิชัย โสน้ำเที่ยง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

02-849-4525


นางสาวธารีย์ณิชา ลีพีรวิทิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

02-849-4527


นางสาวอิสรีย์ หรือโอภาศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-849-4657