ทำเนียบผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ประจำปี 2561

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

นายวีรภัทร ศิมานนท์

นักประชาสัมพันธ์

02-800-2840 ต่อ 60


ดร.ฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์

นักวิชาการศึกษา

02-800-2840 ต่อ 60