มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในหลายสาขาวิชา มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงตามแนวทางและนโยบายการพัฒนาประเทศ จัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้เรียน รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลจึงจัดบริการด้านทุนการศึกษา

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดบริการด้านทุนการศึกษาที่หลากหลาย เช่น ทุนมหาวิทยาลัย, ทุนช่วยเหลือหรือกู้ยืมในภาวะฉุกเฉิน, ทุนสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล, ทุนจากหน่วยงานภายนอก หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./ กรอ.) เป็นต้น