โทษวินัย สำหรับนักศึกษาที่กระทำผิดวินัยนักศึกษา

โทษวินัย 6 สถาน สำหรับนักศึกษาที่กระทำผิดวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 2 โทษและการพิจารณาโทษทางวินัย

  1. ว่ากล่าวตักเตือน
  2. ทำทัณฑ์บน
  3. ตัดสิทธิการเข้าสอบในทุกรายวิชาหรือบางรายวิชา
  4. ให้พักการศึกษา มีกำหนดไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา
  5. ไม่เสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา
  6. ให้พ้นสภาพนักศึกษา