ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร เคารพและรักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมถึงไม่เคยมีประวัติกระทำผิดกฎหมายและวินัยนักศึกษา

3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง

4. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือหากมีผลการเรียนต่ำกว่า 2.25 แต่ไม่น้อยกว่า 2.00 ต้องมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) )

5. ปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างครบถ้วน

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมติดรูปถ่าย (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_ใบสมัคร.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX_ใบสมัคร.pdf)

2. รายงานความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_รายงานความจำเป็นในการขอรับทุน.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _รายงานความจำเป็นในการขอรับทุน.pdf)

3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ชุด (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถ capture หน้าบัตรประจำตัวนักศึกษา (Virtual Student ID Card) จาก We Mahidol Application แทนสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาได้) (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_Student ID Card.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _Student ID Card.pdf)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_ทะเบียนบ้าน.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _ทะเบียนบ้าน.pdf)

5. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_หนังสือรับรองเงินเดือน.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _หนังสือรับรองเงินเดือน.pdf)

6. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมปีล่าสุด (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) ) (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_Transcript.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _ Transcript.pdf)

7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นชื่อของนักศึกษา จำนวน 1 ชุด (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_Book Bank.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _Book Bank.pdf)

หมายเหตุ:

  1. หลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมด ให้บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .pdf และตั้งชื่อไฟล์ตามที่ระบุไว้
  2. การลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ให้ลงนามด้วย ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

ขั้นตอนการสมัคร

1. นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ ศึกษารายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร ขอรับทุน และหลักฐานประกอบการสมัครอย่างละเอียด

2. ดาวน์โหลด ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา และรายงานความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา กรอกใบสมัคร และรายงานความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วน โดยการเขียนด้วยลายมือบรรจง หรือ การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

3. เตรียมใบสมัครขอรับทุนการศึกษา รายงานความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา และหลักฐานประกอบการสมัครต่าง ๆ ให้ครบถ้วน / บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .pdf พร้อมตั้งชื่อไฟล์ตามที่ระบุไว้

4. กรอกแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษา และอัปโหลดหลักฐานประกอบการสมัครผ่านทาง Google Forms ได้ที่ https://bit.ly/Apply-MUGrant2021  ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564  โดยถือวันที่และเวลาในการส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดทาง Google Form เป็นสำคัญ

5. เตรียมหลักฐานการสมัครตัวจริงเพื่อประกอบการเบิกจ่าย ในกรณีที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา

ประกาศ

  ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

  รายงานความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา

  หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (กรณีไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือน)

ขยายเวลาการรับสมัคร ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0899243993

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save