Mahidol Hidef คณะทำงาน

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ที่ปรึกษาโครงการ

ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


นางกิรติ สอนคุ้ม

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา


นางจุฬารักษ์ เครือจันทร์

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา


นายธีรศักดิ์ สรรพศิริ

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา


นายธนกฤต เส็งมา

หัวหน้างานหอพักนักศึกษา


ผู้รับผิดชอบโครงการ

H ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

นางสาวตรีทิพย์นิภา สำราญบวรรัตน์

02-849-4502


นายรัฐนันท์ กันสา

02-849-4504


I ความเป็นนานาชาติ (Internationalization)

นางสาวอิษยา วัฒนวิบูลย์

02-849-4515


D ความรู้ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

นางสาวจิตรานุช เสงี่ยมจิตร์

02-849-4512


E ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Literacy)

นางสาวสุชาดา จันทร์วัน

02-849-4524


F ความรู้เรื่องทางการเงิน (Financial Literacy)

นางสาวสลิลทิพย์ แซ่ลิ้ว

02-849-4515


ระบบ Activity Transcript

นายปเนต กุลฉันท์วิทย์

02-849-4527