กองกิจการนักศึกษา มหิดล

MU Stock Challenge Season 3

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

***สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานการลงทุนในหุ้นมาก่อน สามารถรับชมการอบรม “มือใหม่หัดเล่นหุ้น” ย้อนหลังได้ที่  https://iptv.mahidol.ac.th/topic/78188 ***

***สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานการลงทุนในหุ้นมาก่อน สามารถรับชมการอบรม “มือใหม่หัดเล่นหุ้น” ย้อนหลังได้ที่ https://iptv.mahidol.ac.th/topic/78188 ผ่าน Intranet ของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถเชื่อมต่อกับ Intranet ของมหาวิทยาลัยได้โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Pulse Secure แล้วเชื่อมผ่าน URL https://vpn.mahidol.ac.th *** (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://muit.mahidol.ac.th/vpn.htm)

 คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Virtual Private Network(VPN)สำหรับ Windows 8, 8.1, 10
 คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Virtual Private Network (VPN)สำหรับ Windows 7
 คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Virtual Private Network (VPN)สำหรับ Mac OS X
 คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Virtual Private Network (VPN) บน iOS ด้วย Application Pulse Secure (สำหรับ iPhone & iPad)
 คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Virtual Private Network(VPN) บน Android ด้วย Application Pulse Secure

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

กำหนดการ

 • รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน : ตั้งแต่วันนี้ – 20 กรกฎาคม 2563
 • แจ้ง User ให้กับผู้เข้าแข่งขันผ่านทาง SMS : วันที่ 27 กรกฎาคม 2563
 • ระยะเวลาการแข่งขัน : เริ่มแข่งขันในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 6 เดือน
 • ประกาศผลการแข่งขัน : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ              ทุนการศึกษา  10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา  5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา  3,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล           ทุนการศึกษารางวัลละ  1,000 บาท
 • ผู้เข้าแข่งขันที่ทำผลงานติด 100 อันดับแรก รับ Gift Voucher มูลค่า 200 บาท
 • ผู้เข้าแข่งขันที่ทำผลงานติด 100 อันดับถัดมา รับ Gift Voucher มูลค่า 100 บาท

กติกาการแข่งขัน

 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น (ได้ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
 • ทำการแข่งขันผ่านเว็บไซต์ https://www.settrade.com/click2win/ โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเงินลงทุนเริ่มต้นเท่ากันเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาทในพอร์ตหุ้นสามัญ และ 2,000,000 บาทในพอร์ตสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
 • ผู้เข้าแข่งขันจะสามารถซื้อขายได้เฉพาะหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
 • ต้องมีการส่งคำสั่งซื้อขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ (ทั้งหุ้น และ TFEX) ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
 • การคำนวณ คิดจาก (NAV หุ้นสามัญ + NAV TFEX) / เงินตั้งต้น
 • ผู้ชนะ 3 อันดับแรก จะต้องมี performance เป็นบวก เท่านั้น
 • Transaction cost คิดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ Commission Fee 0.15% ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของ Commission Fee
 • คำสั่งซื้อขายจะถูกจับคู่ในเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ช่วงเวลาการซื้อขายช่วงเช้า Pre-open เวลา 09:55 – 10:00 น. Open เวลา 10:00 – 12:30 น. และ ช่วงบ่าย Pre-open เวลา 14:25 – 14:30 น. Open เวลา 14:30 – 16:30 น.) โดยคำสั่งซื้อขายที่ไม่สามารถจับคู่ได้ จะถูกยกเลิก ณ สิ้นวันทำการ และการส่งคำสั่งซื้อขายในช่วงนอกเวลาทำการ จะรอการจับคู่ ในช่วงเวลาทำการปกติของวันทำการถัดไป
 • กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมิได้ดำเนินการตามกติกาการแข่งขันหรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่โครงการกำหนด ผู้เข้าแข่งขันรายดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบแต่ประการใด

**หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “พี่ทิพย์” กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 0–2849–4515      E–mail : salintip.sae@mahidol.edu