หัวหน้าหน่วยบริหารงานทั่วไป

นางกิรติ สอนคุ้ม

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4520


หน่วยการเงิน คลังและพัสดุ

นางพราวรวี พุกกะรัตน์

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4514


นางสาวสุพรรณี โตสัมพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

02 - 849 - 4508


นางสาวหทัย กิรานุชิตพงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

02 - 849 - 4506


นางจารวี ศรีมันตะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02 - 849 - 4508


นางสาวคริษฐาล์ ศรีสุข

นักวิชาการพัสดุ

02 - 849 - 4508


หน่วยทรัพยากรบุคคล

นางสาวรัชชพร ธัญญาวัฒนา

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4508


หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

นางอุทัยวรรณ ธีรพันธ์พงศ์

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4539


นางสาวชโลบล นับแสน

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4656


หน่วยบริหารและธรุการ

นางสาวศศิธร เพิ่มธัญญากรณ์

พนักงานธุรการ

02 - 849 - 4501


นางสาวสยุมพร บุญคงทน

พนักงานธุรการ

02 - 849 - 4501


หน่วยพาหนะ

นายอภิสิทธิ์ นาคสุทธิ

พนักงานขับรถยนต์

02 - 849 - 4501