หัวหน้าหน่วยบริหารงานทั่วไป

นางกิรติ สอนคุ้ม

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4520


kirati.sor@mahidol.ac.th

หน่วยการเงิน คลังและพัสดุ

นางสาวสุพรรณี โตสัมพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

0 2849 4508


supunnee.tos@mahidol.ac.th

นางจารวี ศรีมันตะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2849 4508


jarawee.sri@mahidol.ac.th

นางสาวคริษฐาล์ ศรีสุข

นักวิชาการพัสดุ

0 2849 4508


karittha.kin@mahidol.ac.th

นางสาวหทัย กิรานุชิตพงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

0 2849 4506


hatai.kir@mahidol.ac.th

หน่วยทรัพยากรบุคคล

นางสาวรัชชพร ธัญญาวัฒนา

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4508


ratchaporn.tan@mahidol.ac.th

นางสาวจิดาภา นันทวราวงศ์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4526


jidapa.nun@mahidol.ac.th

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวชโลบล นับแสน

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4656


chalobon.nub@mahidol.ac.th

หน่วยบริหารและธรุการ

นางสาวศศิธร เพิ่มธัญกรณ์

พนักงานธุรการ

0 2849 4501


sasitorn.per@mahidol.ac.th

นางสาวสยุมพร บุญคงทน

พนักงานธุรการ

02 - 849 - 4501


sayumporn.bun@mahidol.ac.th

หน่วยพาหนะ

นายอภิสิทธิ์ นาคสุทธิ

พนักงานขับรถยนต์

0 2849 4501


apisit.nak@mahidol.ac.th