หัวหน้าหน่วยบริหารงานทั่วไป

นางกิรติ สอนคุ้ม

นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)

การเงิน คลังและพัสดุ

นางสาวสุพรรณี โตสัมพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางจารวี ศรีมันตะ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวคริษฐาล์ ศรีสุข

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวหทัย กิรานุชิตพงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ทรัพยากรบุคคล

นางสาวรัชชพร ธัญญาวัฒนา

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจิดาภา นันทวราวงศ์

นักวิชาการศึกษา

นโยบายและแผน และประกันคุณภาพ

นางสาวชโลบล นับแสน

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกนกกาญจน์ ศรีบุญเรือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ธุรการ สารบรรณ และยานพาหนะ

นางสาวศศิธร เพิ่มธัญกรณ์

พนักงานธุรการ

นายอภิสิทธิ์ นาคสุทธิ

พนักงานขับรถยนต์