หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ

กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

โทร 0-2849-4500 ต่อ 4214

e-mail : mahidol.dss@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/DSS.Mahidol.Page

สถานที่ตั้ง : ห้องจิตอาสามหิดล ชั้น1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

คลิปวีดีโอนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยมหิดล

ชีวิตนักศึกษาพิการทางการเห็น ม.มหิดล

ชีวิตนักศึกษาพิการทางการเคลื่อนไหว ม.มหิดล

ชีวิตนักศึกษาพิการทางการได้ยิน ม.มหิดล