มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในการให้บริการหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำปีการศึกษา 2563
10/06/2020
กำหนดการลงทะเบียนจองหอพักออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 1/2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เท่านั้น!
30/06/2020

ทุนส่งเสริมการศึกษา “ทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563”

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษา “ภูมิพล” มหาวิทยาลัยมหิดล

  ใบสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา “ทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563”