งดให้บริการห้องกีฬา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
14/08/2019
ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC เพื่อนำคะแนนไปใช้ยื่นสำเร็จการศึกษา หรือสมัครเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำ
10/09/2019

นักศึกษามหิดลที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โพดุล” และ/หรือ “คาจิกิ” สามารถแจ้งเจตจำนงขอความช่วยเหลือมาได้ที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษามหิดลที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โพดุล” และ/หรือ “คาจิกิ”

สามารถแจ้งเจตจำนงขอความช่วยเหลือมาได้ที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยกรอกข้อมูลลงใน Google form >>> click <<<

หรือสแกน QR code ด้านล่างนี้

พร้อมดาวน์โหลด “แบบฟอร์มขอรับการช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัย”

และขอให้นำส่ง “แบบฟอร์มขอรับการช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัย”

ฉบับจริงทางไปรษณีย์ มาที่ คุณจิตรานุช เสงี่ยมจิตร์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

หรือนำส่งด้วยตนเองได้ที่ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
** ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

*** โดยครอบครัวของนักศึกษา ต้องได้รับความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
เช่น ที่พักอาศัยและพื้นที่ทำกิน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพหรือ
การหารายได้ของผู้ปกครอง ซึ่งทำให้ขาดรายได้ที่จะนำมา
เป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษาเล่าเรียนให้แก่นักศึกษา ***