ขั้นตอนการแจ้งของหาย – พบของหาย เพจ Facebook Mahidol Lost & Found
11/02/2019
ทะเบียนประวัตินักศึกษา หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26/06/2020

ระบบลงทะเบียน กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

กำหนด “กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล”

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดูแผนที่

9.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน บริเวณด้านหน้าหอประชุมอาคารมหิดลสิทธาคาร
09.30 – 10.10 น. ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยมหิดล
10.10 – 10.15 น. กล่าวต้อนรับผู้ปกครองโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
10.15 – 10.40 น. แนะนำชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย
โดย รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
10.40 – 11.05 น. แนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
11.05 – 11.30 น. ซักถามปัญหา แนะนำข้อเสนอแนะ
11.30 – 12.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม
การบริการรถรับ-ส่งโดยรถราง