หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

นายธีรศักดิ์ สรรพศิริ

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4523


หน่วยบริการด้านสุขภาพนักศึกษา

นางสาวจิณภัค ลิมปชยาพร

พยาบาล

02 - 849 - 4529 - 30


นางกนกอร มัคเจริญ

พยาบาล

02 - 849 - 4529 - 30


นางสาวชยาพร กาญจนมณี

พยาบาล

02 - 849 - 4529 - 30


นายถาวร เหล่าวนิชชานนท์

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4503


นางสาวจรัญดา จันทร์แจ่ม

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4504


นางฐิติวรรณ อ่อนแย้ม

พนักงานทั่วไป

02 - 849 - 4529 - 30


หน่วยทุนการศึกษา

นางอุทุมพร ปานบุญห้อม

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4656


นางพาฝัน สายทอง

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4656


นางสาวจิตรานุช เสงี่ยมจิตร์

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4512


หน่วยแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน

นางสาวตรีทิพย์นิภา สำราญบวรรัตน์

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4502


นางสาววิจินตา พวงสอาด

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

02 - 849 - 4512


นางสาวแกมแก้ว โบษกรนัฏ

นักจิตวิทยา

02 - 849 - 4539


หน่วยวินัยนักศึกษา

นายรัฐนันท์ กันสา

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4504


หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ

นางสาวจิตติมา บุญดีเจริญ

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4214


นางสาวธันยธรณ์ สุ่มอุดม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02 - 849 - 4214