หัวหน้างานหอพักนักศึกษา

นายธนกฤต เส็งมา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

02 - 849 - 4517


หน่วยบริการหอพักและกิจกรรมหอพักนักศึกษา

นายสืบพงษ์ วงศ์ภิรมย์

นักวิชาการศึกษา

02 - 441 - 9116 ต่อ 1580


นายสุวัฒน์ ภิญโญ

นักวิชาการศึกษา

02 - 441 - 9116 ต่อ 1530 - 31


นางสาววัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4526


นางสาวณัชชา อิทชัย

นักวิชาการศึกษา

02 - 441 - 9116 ต่อ 1506


นางสาวพิชญา มุขโต

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4526


นางสาวจรรญา เลิศลบ

พนักงานธรุการ

02 - 441 - 9116 ต่อ 1599


นางสาวจิดาภา นันทวราวงศ์

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4526


นางสาวขวัญวรา ยอดมูลคลี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02 - 441 - 9116 ต่อ 1530 - 31


นางสุภานัน เงินอ้น

พนักงานบริการ

02 - 441 - 9116 ต่อ 1530 - 31


นางณภัค ไข่ลือนาม

นักวิชาการศึกษา

02 - 441 - 9116 ต่อ 1564


นางปาฬาลี เขียวเภกา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

02 - 441 - 9116 ต่อ 1506


นางประภา อนุพงษ์อภัย

พนักงานบริการ

02 - 441 - 9116 ต่อ 1530 - 31


นางสำอางค์ อยู่สุข

พนักงานบริการ

02 - 441 - 9116 ต่อ 1564


นางมะลิ เกิดบุญ

พนักงานบริการ

02 - 441 - 9116 ต่อ 1530 - 31


นายวรษ ศรีสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02 - 441 - 9116 ต่อ 1507


นายเสรี จานสิบสี

วิศวกรโยธา 7

02 - 441 - 9116 ต่อ 1509


นายนพรัตน รัตนยัง

ช่างเทคนิค

02 - 441 - 9116 ต่อ 1550


นายณรงค์ศักดิ์ เงินอ้น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02 - 441 - 9116 ต่อ 1509


นายอาทร ทองชุ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02 - 441 - 9116 ต่อ 1509


นายสุวัฒน์ สุกไส

ช่างเทคนิค

02 - 441 - 9116 ต่อ 1509


นายพิพัฒน์ เชื้อน้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02 - 441 - 9116 ต่อ 1509


นายเสมา สินลือนาม

ช่างไม้ 4

02 - 441 - 9116 ต่อ 1561 - 62


นายปพน เพ็งสาตร์

ช่างซ่อมบำรุง

02 - 441 - 9116 ต่อ 1530 - 31


นายสหพล เปี่ยมคุ้ม

ช่างซ่อมบำรุง

02 - 441 - 9116 ต่อ 1599


นายบุญสม มีทวี

ช่างซ่อมบำรุง

02 - 441 - 9116 ต่อ 1521


นายบุญเลิศ เงินอ้น

ช่างซ่อมบำรุง

02 - 441 - 9116 ต่อ 1521


นายนพดล ฮวดยิ่ง

ช่างซ่อมบำรุง

02 - 441 - 9116 ต่อ 1521


นายไววิทย์ อารีย์

ช่างซ่อมบำรุง

02 - 441 - 9116 ต่อ 1521


นายตะวัน อ่อนเที่ยง

ช่างเทคนิค

02 - 441 - 9116 ต่อ 1521