หัวหน้าหน่วยศิษย์สัมพันธ์

ดร. รุ่งดาว จารุภูมิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2849 4516


roongdao.jar@mahidol.ac.th

ด้านกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน

นางสาวศิริลักษณ์ กลางสำโรง

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4651


sirilux.kla@mahidol.ac.th

ด้านกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน

นางสาวชุติมา ก๋งทอง

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4651


chutima.kog@mahidol.ac.th

.

นายพัฒนศักดิ์ ตันบุตร

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4651


patanasak.ton@mahidol.ac.th