Announce

25/03/2019

การเปิดชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ชั้นปีสูง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

11/03/2019

ค่าประกันหอพักนักศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2561

06/02/2019

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิชวน รัตนรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2561

07/12/2018

ห้องกีฬา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ปิดให้บริการ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561

03/12/2018

ห้องกีฬา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ปิดให้บริการ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561

26/11/2018

รายชื่อนักศึกษากยศ. ปีการศึกษา 2561 ที่มหาวิทยาลัยได้ทำการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

12/12/2018

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

05/11/2018

การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำภาคปลาย 2561

การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำภาคปลาย 2561
11/10/2018

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการสัมภาษณ์และได้รับทุน โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ประจำปีการศึกษา 2561